De VIER stappen van VierKeerWijzer®

VierKeerWijzer® biedt materiaal en VIER stappen. De stappen moeten er voor zorgen dat er een doorgaande lijn door de school ontstaat en dat de manier van werken herkenbaar geborgd is in de hele school.


De V van Vragen.

Het is belangrijk dat een leerkracht weet wat er geleerd moet worden, wat de (kern)doelen zijn. Samen met een begeleider van Klasse(n)Advies maakt de school een VragenWijzer waarin alle doelen in vraagvorm per thema een plek krijgen.

De 5 geselecteerde Vragen worden aan het begin van de themaperiode met de kinderen gecommuniceerd en vinden een duidelijke plek in het lokaal, bijvoorbeeld op het Vragenbord. Deze Vragen zijn het uitgangspunt, hierop gaan we zeker het antwoord vinden. Uiteraard wordt er veel meer geleerd, maar de Vragen vormen de minimale stof die ieder kind moet beheersen aan het einde van het thema.

Door het zelf maken van de eigen VragenWijzer worden leerkrachten inhoudelijk deskundig, ontstaat een doorgaande lijn door de hele school en doordat men de vragen maakt voor de eigen kinderen kan men het niveau en de aard van de vragen aanpassen aan de eigen schoolbevolking. Uiteraard met dien verstande dat de kerndoelen gehaald moeten worden.


De I van Ik.

Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij
stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.
Alle kennis die tijdens het thema wordt opgedaan wordt verzameld op de themamuur. Bij de themamuur zijn tientallen werkvormen beschikbaar om de opgedane kennis te herhalen en in te trainen.


De E van Experimenteren en Ervaren.

Kinderen krijgen de gelegenheid om het onderwerp op hun eigen manier te verkennen en te onderzoeken. De vaardigheden van de 21ste eeuw komen hierbij volledig tot zijn recht. Omdat kinderen vanuit motivatie volledig zelfstandig werken heeft de leerkracht optimaal tijd om te begeleiden, te verdiepen en vaardigheden aan te leren.

De materialen van VierKeerWijzer® bieden vele diverse uitgewerkte keuze-opdrachten voor kinderen, die vorm gegeven zijn vanuit meervoudige intelligentie. Om er voor te zorgen dat het niet “saai” wordt is er in de bovenbouw voor gekozen om ook de werkwijze te variëren. Het moet immers blijven gaan over motivatie en betrokkenheid. Anders ontstaat er geen eigen onderzoek of eigenaarschap.


De R van Resultaat.
Ieder thema wordt afgesloten met de kennistest en een reflectiemoment. Kinderen bewijzen dat ze de minimumdoelen hebben gehaald en tonen wat ze nog meer hebben geleerd. VierKeerWijzer® geeft handreikingen hoe kennis op diverse manieren getest kan worden, passend bij ieder kind. “Leren presenteren” en het portfolio kunnen hierbij van dienst zijn.