VierKeerWijzer®

De eenvoud is de kracht. Het onderwijs is in de laatste jaren te ingewikkeld geworden. Een leerkracht heeft het veel te druk met zaken die afleiden van het primaire proces. Binnen VierKeerWijzer® werken kinderen en leerkrachten met vier stappen. De vele wijzers, die Klasse(n)Advies ontwikkeld heeft en nog ontwikkelen zal, bieden u de ondersteuning die nodig is om het model vorm te geven en te borgen.

Onze visie: Leren vanuit motivatie!

Leren moet plaats vinden in een zinvolle en betekenisvolle context. Teveel wordt kennis slechts korte tijd gevraagd en daarna weer snel vergeten. Wij willen uitgaan van twee principes: Trainen en beleven.
Trainen is het aanleren van strategieën en kennis. Dit gebeurt o.a. door herhaling.  Door  observatie, portfoliowerk en kindgesprekken kent de leerkracht het kind, kent het kind zichzelf en kunnen ze samen op zoek naar de strategie die het best past bij het kind teneinde de concrete doelen te halen. Veel onderdelen van taal, spelling, rekenen en lezen zijn te trainen. Dit plaatsen wij bij voorkeur niet in een thema, dit leidt af.

Zonder toepassen in een zinvolle en betekenisvolle context is het trainingsprogramma leeg en te weinig gericht op zingeving. Het toepassen van de getrainde vaardigheden vindt plaats binnen de thema’s. Veel scholen die langer met VierKeerWijzer® werken gaan onderdelen als woordenschat, spreekvaardigheid en begrijpend luisteren/lezen koppelen aan de thema’s. U bent hier als school uiteraard helemaal vrij in.

VierKeerWijzer® biedt meer dan 100 wereldoriëntatie-thema’s voor de groepen 1 t/m 8. In de onderbouw zijn de thema’s vakoverstijgend te noemen. In de hogere groepen is een indeling in de traditionele vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en natuur te herkennen. Hier is bewust voor gekozen om de thema’s en de bijbehorende (kern-)doelen overzichtelijk en compact te houden. Zo krijgt u de gelegenheid om kinderen optimaal te laten verdiepen in een onderwerp als de Romeinse tijd zonder dat het “verstopt” zit in een groot algemeen thema waardoor kennis en inzicht verloren gaan.
U kunt er voor kiezen de vakgebieden aan elkaar te koppelen waardoor onderlinge samenhang ontstaat. De map “Thema’s in samenhang” biedt u daarvoor de handvatten.

Binnen VierKeerWijzer® is de theorie rond meervoudige intelligentie een belangrijk onderdeel. Het gaat ons er niet om kinderen in te delen en te voorzien van een label. Wij gebruiken de theorie om leerkrachten te helpen bij het inrichten van een uitdagende leeromgeving. Door ons aanbod te verrijken met de 8 intelligenties ontstaat een dermate rijke omgeving dat kinderen gemotiveerd zijn. Hierdoor zijn ze zelfstandig, onderzoekend, nieuwsgierig en taakgericht.

Vakken als techniek, cultureel erfgoed, actief burgerschap, tekenen, handvaardigheid, sociale redzaamheid, verkeer, sociaal-emotioneel, dramatische expressie, dans, enz. willen wij niet zien als aparte vakken op het rooster. Juist deze vakken zijn bijzonder geschikt om geïntegreerd te worden in de thema’s.

Bovenstaande is de visie van waaruit wij scholen begeleiden. Dit betekent uiteraard niet dat u deze visie moet delen. Juist liever niet, we vinden elkaar doordat we ons  aangesproken voelen door elementen uit bovenstaand verhaal. De visie van de school geeft u zelf vorm. Wij zoeken met u naar de vele mogelijkheden die er zijn. Wij hebben geen methode. Wij bieden een model, begeleiding en materialen zodat u daarmee uw eigen methode en werkwijze kunt vaststellen, passend bij uw kinderen, ouders, leerkrachten, middelen en ruimtes.

Concreet in de praktijk
In de praktijk zien we dat veel scholen komen tot een dagindeling waarin er vanaf groep 3 momenten zijn waarbinnen de basisvaardigheden worden getraind met daarnaast tijd voor thematisch werken.

Binnen de thema’s worden drie belangrijke interventies gehanteerd:

  • Leerkrachtmomenten
    De leraar is er voor het vonkje, voor de samenhang, voor de intermenselijke relaties, voor de persoonlijk diepgang van ieder kind. Laten we dit absoluut zo houden! Prima om ICT zoveel mogelijk in te zetten, maar het kan de leerkracht nooit vervangen. Regelmatig voegt de leerkracht de opgedane kennis van ieder individueel kind samen tot 1 groot geheel voor de hele groep. Uiteraard is het ook prima om als leerkracht een les te geven over het onderwerp: vertel een verhaal, nodig een deskundige uit, organiseer een excursie, houd een kringgesprek, benut de digitale mogelijkheden, verhaal uw belevenissen, geef instructie, enz.
  • Keuzemomenten.
    Gedurende een aantal momenten per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder  te verkennen, te onderzoeken en te ervaren. In eerste instantie kiezen veel scholen voor 2 momenten per week. Dit groeit echter al snel uit, vooral als men er voor gaat kiezen vakken te integreren en er zo dus ruimte in het weekrooster ontstaat.
  • De rijke leeromgeving.
    Als we écht adaptief willen zijn, tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen, talenten willen benutten, dan kunnen wij niet volstaan met een leesboek, een werkboekje en een computerprogramma. We willen de inrichting en de soorten materialen die de onderbouw heeft doortrekken naar boven! Een zandtafel in groep 8!

U herkent ongetwijfeld elementen die in de groepen 1 en 2 al vanzelfsprekend zijn. Het zal er in deze groepen dan ook meestal om gaan dat de thema’s voor deze kinderen worden verrijkt met de stappen van VierKeerWijzer®. Niets nieuws dus, maar verrijken waar we dit willen.Open of Download hier het totaalaanbod VierKeerWijzer® als pdf-bestand